Jordbegravning

Jordbegravning innebär att efter begravningsceremonin i kyrkan eller kapellet bärs kistan med den avlidne ut och sänks ner i en grav. Avsked kan ske vid graven eller i ceremonilokalen.
De som bär ut kistan och sänker den i graven kallas för bärare och kan bestå av släkt, vänner eller inhyrda bärare.
Är man medlem i svenska kyrkan och akten avslutas vid graven bekostas bärare av kyrkoavgiften.